1300 Landbouw

1301-020 Kavelruil “Oranje”

A omgevingskaart van de kavelruil
B getekende kaarten van oude situatie [4 stuks]
C getekende kaarten van de nieuwe situatie [3 stuks]
D getekende kaarten van plan van voorzieningen [duplo]
E beknopte toelichting
F lijst met inbreng, toebedeling en onderlinge ruil
G lijsten met persoonsgegevens en inbreng van land
H oproep schema zitdag 22-9-1986
I lijst met namen deelnemers en ingebrachte percelen
J lijsten ingebrachte percelen en taxatie daarvan
K brief van Theo aan Piet
L brief van Faber aan Ooms met taxatierapporten
M concept overeenkomst
N uitnodiging voor een bespreking op 22-9-1986
O ministerie van VROM, brief met uitnodiging voor ondertekening 30-10-1986
P overeenkomst met handtekeningen deelnemers
Q plantenziektenkundige dienst, ontheffing verbod aardappel verbouw
R ministerie van Landbouw en Visserij, goedkeuring kavelruil 9-4-1987

©de Smilde 2011-2014