1200 Recreatie en Evenementen

1204 De Jeugdsoos 'Kotje

1204-001 Uitnodiging voor een bestuursvergadering op 23-09-1970 met agenda. Uitgaande van Stichting Jeugdsociëteit Smilde.
1204-002-01 Uitnodiging voor een bestuursvergadering op 21-12-1970 met agenda Uitgaande van Stichting Jeugdsociëteit Smilde. 3 exemplaren met aantekeningen van verschillende personen.
1203-002-02 Van Stichting Opbouw Drenthe een inventariserend onderzoek Jeugdsociëteiten 1971.
1204-003 Uitnodiging aan de jeugd voor een bijeenkomst op 05-02-1971
1204-004-01 Openingstoespraak voor bijeenkomst op 05-02-1971.
1204-004-02 Een aantekening: openbare grote vergadering 05-02-1971.
Deze aankondiging zou door de RONO worden gedaan op vrijdag om 20:30 uur met de mededeling dat de opening van het Kotje zaterdag 19 juni om 16 uur zou plaats vinden.
1204-005 Soort brief, gericht aan Ad [Schouten] van Henk [Batelaan], met adviezen en raadgevingen over de aanpak en opzet van een jeugdhonk. Bestemd voor de verg. op 17-02-1971
1204-006 Kortverslag van de bijeenkomst op 17-02-1971 met namen voor de in te stellen commissies.
1204-007 Uitnodiging aan de medewerkers voor een bijeenkomst op 31-03-1971.
1204-008 Uitnodiging aan de kerngroep en bestuursleden voor 21-05-1971
1204-009 Uitnodiging voor het bijwonen van de opening van de jeugdsoos “`t Kotje” op 19-06-1971
1204-010 Advies voor inrichting en aankleding van de jeugdsociëteit te Smilde.
1204-011 Krantenartikel van 21-06-1971: “Varkensschuur herschapen in soos voor Smilder jeugd”
1204-012 Voorbeeld huurovereenkomst
1204-013 Concept huurovereenkomst.
1204-014 Ontwerp statuten.
1204-015 a t/m d Notariële akte en statuten stichting jeugdsociëteit Smilde. In tweevoud.
1204-016 Briefjes met aantekeningen van dokter Batelaan van 19-06-1971 en 06-07-1971.
1204-017  Uitnodiging voor het bijwonen van de vergadering van Stichting jeugdsoos Smilde. Te houden op 30-09-1971.
1204-018 Twee uitnodigingen. 1 op 7 nov en de andere op 7 februari, zonder jaartal.
1204-019 Uitnodiging voor de bestuursleden van de jeugdsoos om op 15 juni te vergaderen.
Geen jaartal. Onderaan staat zat. 6 okt. Milieudag.
1204-020 Uitnodiging voor dagelijks en Stichtingsbestuur voor een verg op 11-05-1973.
Onderwerp jaarlijkse ledenvergadering. Met aantekeningen onderaan het blad.
Huurovereenkomst ingaande 01-01-1974 betreffende het Kotje.
1204-021 Uitnodiging voor de bestuursleden voor een vergadering 28 september en op 02-11-1973 met agenda.
Los briefje met namen voor eventuele bestuursleden daar er een paar aftreden
1204-022-01 a+b Lijst met namen van het Stichtingsbestuur en leden? En papier met enkele activiteiten.
1204-022-02 a+b Lijst met namen van het Stichtingsbestuur en leden? En papier met enkele activiteiten.
1204-023 Uitnodiging voor de jaarvergadering 07-06-1974.
1204-024 Agenda jaarvergadering op 07-06-1974.
1204-025 Uitnodiging voor de jaarvergadering op 19-09-1975.
1204-026 Uitnodiging aan het Stichtingsbestuur en de sociëteitscommissie van de jeugdsoos voor een vergadering op 29-08-1975.
1204-027 Uitnodiging aan alle oud-medewerkers en oud-medewerksters om op 18-06-1976 in het Kotje samen te komen voor de viering van het eerste lustrum. 1971-1976. Aangehecht 2 uitnodigingen. 1 voor 15 april en 1 voor 26 mei.
1204-028 Schrijven van de begeleidingscommissie project sociaal-cultureel werk Smilde.
1204-029 Twee losse notities over ongeregeldheden door bezoekers van het Kotje. Okt. 1977.
1204-030 Jubileumkrant Jeugdcentrum `t Kotje 1976
1204-031 Mededelingenblad van het Kotje januari 1976.
1204-032 Huurovereenkomst voor het Kotje met huurbedragen tot 1978 en 2 begeleidingsbriefjes van notaris Wemes.
1204-033 Overzicht van baten en lasten met toelichting over de jaren1971 tot en met 1975.
1204-034-01 Overzicht van baten en lasten met toelichting over de jaren 1975 tot en met 1980.
1204-034-02 Een uitnodiging voor vergadering op 9 juni 1976 met namen bestuursleden.
1204-035 Uitnodiging voor stichting en dagelijks bestuur voor een vergadering op 18 april 1978.
Onderwerp o.a. Jaarvergadering en samenstelling dagelijks bestuur [ruzie?].
1204-036 3 krantenartikelen van 13-10/15-10 en 05-11-1977. zie ook 29.
1204-037 Een krant van Jeugdcentrum `t Kotje, gedateerd 28-03-1978.
1204-038 Uitnodiging voor de vergadering op 28-11-1980.
En een los briefje van 12-11-1980 met namen bestuursleden.
1204-039 Jubileumkrant ter ere van het 10 jarig bestaan van `t Kotje. 1971-1981.
1204-040 Ontwerp jubileumkrant 1971-1981.
1204-041 Krantenartikel over het 10 jarig Kotje.
1204-042 Krantenartikel over het 10 jarig Kotje.
1204-043 Foto van de bestuursleden.
1204-044 Lijst met genodigde oud-bestuursleden en leden. Deze worden uitgenodigd voor een reünie.
1204-045 Financiële overzichten van 1979 tot 1988.
1204-046-00 Uitnodigingen voor vergaderingen:
1204-046-01 Jaarlijkse ledenverg. Op 22-01-1982 en notulen.
1204-046-02 Ledenvergadering op 02-12-1983,
1204-046-03 Ledenvergadering op 14-12-1984,
1204-046-04 Ledenvergadering op 17-12-1985,
1204-046-05 Ledenvergadering op 12-12-1986,
1204-046-06 Notulen van de jaarvergadering op 13-10-1987.
1204-047 Reddingsplan Kotje
1204-048 Briefjes met aantekeningen.
1204-049 Jubileumkrant ter ere van het 15jarig bestaan van `t Kotje.
1204-050 Briefje met namen van ruzie zoekers. Uitnodiging voor de reünie en stickers.
1204-051 De jeugdsociëteit “Het Kotje” in Smilde zit in de problemen.
1204-052 Krantenartikelen over ondergang van en herboren Kotje.
1204-053 Notulen van vergaderingen op 26-09-1988, 10-10-1988, 25-10-1988, 8-11-1988, 14-11-1988, 06-12-1988, 11-01-1989,15-03-1989.
1204-054 Bedragen van sponsoren die overgemaakt zijn om het Kotje weer nieuw leven in te blazen.
1204-055-01 Flyer. Heropening jeugdcentrum `t Kotje.
1204-055-02 Programma startweekend.
1204-055-03 Begroting 1988-1989.
1204-055-04 Werkrooster voor de vrijwilligers.
1204-055-05 Periodieke programma`s en kosten.
1204-056-01 19-12-1988 Een brief van de gemeente om duidelijkheid over de benodigde gelden.
1204-056-02 20-11-1988 er gloort weer licht voor het Kotje.
1204-056-03 En een lijst van eventuele donoren.
1204-057 Brieven van de gemeente over de subsidie verstrekking.
1204-058 Notulen van 29-05-1989 met een uitnodiging voor een barbecue-avond op 02-09-1989 als beloning voor bestuur en medewerkers van `t Kotje.
1204-059 Kotje sluit de deuren. Nieuwsblad van het Noorden 14-02-1991
1204-060 Het definitief einde van `t Kotje
   
   
©de Smilde 2011-2014